Bri - 1Bri - 2Bri - 3Lauren - 1Lauren - 2Lauren Christmas - 3Lauren Santa - 4